Privacyverklaring Elovate

Elovate vindt uw privacy erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke privacyregelgeving. Hoe wij dat doen kunt u lezen in deze privacyverklaring. Wij informeren u bovendien over uw rechten. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring zullen wij u hierover informeren via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 april 2023.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. We informeren je graag!

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor gebruikers van https://www.elovate.io en https://app.elovate.io.

Onze contactgegevens:
Elovate
Laan van Vredenoord 29
2289DA Rijswijk
support@elovate.io

Verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, u bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen. Wanneer wij echter met u een overeenkomst sluiten, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig om deze uit te voeren. Wanneer u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij simpelweg geen overeenkomst met u sluiten en diensten voor u uitvoeren. Om onze website te gebruiken kunnen wij ook bepaalde persoonsgegevens van u verlangen. Verstrekt u deze gegevens niet, dan kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren werkt.

Verwerkingsdoeleinden

De verkregen persoonsgegevens verwerken wij enkel voor de volgende doeleinden:

Cookiebeleid

Elovate maakt gebruik van cookies op de website en via de applicatie. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u deze website bezoekt of applicatie gebruikt. Hierbij kunnen gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld over de goede werking van onze website, waar u op klikt of welke gegevens u heeft achtergelaten of gedownload. Tenzij hieronder toegelicht, kunnen wij u in de meeste gevallen niet persoonlijk herleiden. Bij het gebruik van de website staan deze cookies standaard ingesteld. Indien gewenst kunt u deze cookies op elk ogenblik verwijderen. Bij het gebruik van de applicatie staan deze cookies standaard uit Raadpleeg hiervoor de handleiding in uw browser. Wanneer u uw instellingen wijzigt kunnen bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn.

Google API

Elovate’s gebruik en overdracht naar een andere app van informatie ontvangen van Google API’s zal voldoen aan Google API Services User Data Policy, inclusief de Limited Use vereisten.

Google Analytics

Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze op onze marketingwebsite (niet in de applicatie van Elovate)  bij te houden, gebruiken wij Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Google plaatst hiervoor analytische cookies in uw browser en presenteert de geanonimiseerde informatie aan ons, zodat wij inzicht krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

Facebook(-Pixel), LinkedIn, Bing en Google Adwords

Wij maken gebruik van zowel cookies van Facebook (-Pixel), LinkedIn, Bing (Microsoft)  en Google Adwords alsook van knoppen (sociale plug-ins als onderdeel van sociale media) om pagina’s en/of advertenties te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Bing, LinkedIn en Google Adwords zelf. Hierdoor worden onder meer cookies op onze marketingwebsite (niet in de applicatie van Elovate) geplaatst. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze sociale netwerk websites. Leest u de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy), Bing (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement) en Google (https://policies.google.com/privacy/archive?hl=nl) om te zien hoe zij omgaan met verwerking van uw persoonsgegevens die zij op basis van deze code ontvangen. Doe dit regelmatig, omdat hun privacyverklaring elk moment aangepast kan worden.

Derden

Wij verkopen uw gegevens niet door aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Deze derden zijn voornamelijk gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Een aantal derden kunnen gevestigd zijn in landen buiten de EER zoals in de Verenigde Staten, waar mogelijk geen passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens van toepassing is, zoals in de EER wordt geboden. Ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voldoening aan onze wettelijke plicht, zullen wij uitsluitend derden als verwerkers inschakelen die voldoende garanties bieden met betrekking tot het hanteren van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Met deze derden zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten waardoor er voldoende bescherming wordt geboden ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven.

Duur van opslag

Uw persoonsgegevens wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wanneer wij een overeenkomst met u hebben gesloten worden de persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om uw gegevens langer dan hiervoor vermeld te bewaren. Ook kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren in verband met procedures, klachten en/of geschillen, ter behartiging van onze belangen daarbij.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw gegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze derden door te nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten.

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of post.

Recht op inzage en correctie

U hebt namelijk altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Op uw verzoek ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebt u het recht deze te laten corrigeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kunt u ze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te sturen.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen door ons. Op uw verzoek zullen wij zo snel als mogelijk aan dit verzoek voldoen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

In plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens heeft u ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:

Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die persoonsgegevens verwerken waarvoor wij uw toestemming hebben of welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen zullen we de verwerking niet beperken. Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij u daarover.

Recht op overdraagbaarheid

Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens die wij verwerken wenst over te dragen aan een andere partij. Op uw verzoek zullen we daartoe medewerking verlenen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de gegevens aan u over te dragen of rechtstreeks aan die andere partij.

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Bij een bezwaar zullen wij de verwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden, zoals aanbiedingen per e-mail, kunt u hiertegen bezwaar maken (opt-out). Wij stoppen dan met het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze directe marketingdoeleinden.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op uw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.

U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u lezen hoe u dit moet doen.